Privacy

PRIVACY VERKLARING VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD B.V.

 

Onze bedrijfsactiviteiten bestaan voornamelijk uit bouw- en renovatiewerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, gevel- en objectreiniging, service- en onderhoudswerkzaamheden en infrastructurele werkzaamheden.

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. , gevestigd aan Nautilusweg 43,3542 AT  Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. heeft een functionaris gegevensbescherming, te bereiken via receptie@vandergriftenvalkenburg.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of voor het opstellen van een door u bij ons aangevraagde offerte, hebben wij uw contactgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij om met u te communiceren. Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. verwerkt uw  persoonsgegevens doordat wij met u een overeenkomst hebben om werkzaamheden voor u te verrichten, wij bij u goederen en diensten inkopen of u bent bij of voor ons werkzaam. U heeft uw gegevens zelf aan ons verstrekt of u heeft een derde daarvoor opdracht verstrekt. Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn onder andere uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, uw IBAN en – van onze medewerkers – het Burger Service Nummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om in contact met u te komen over de uitvoering van de met ons overeengekomen dienstverlening, u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten, goederen bij u af te (doen) leveren en om te voldoen uit de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. Tenslotte verwerken wij uw gegevens uitsluitend indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen bepalen wij zelf hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Daarvoor hebben wij een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor het overige verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. Als wij daar al een verzoek voor ontvangen, doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, echter met geheel geanonimiseerde gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: receptie@vandergriftenvalkenburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee  te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daaronder vallen maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook het beveiligen van onze bedrijfsruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om tenminste gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin zij verklaren dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van geheimhouding en omgang met persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via receptie@vandergriftenvalkenburg.nl

 

 

Aanpassen van onze privacyverklaring

De privacywetgeving is voortdurend in beweging. Om te kunnen blijven voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.